Amatore Gian Luigi Sartorio

Amatore Gian Luigi Sartorio

Ortopedico

Mail :

AmatoreGianluigi.Sartorio@asst-pini-cto.it

Telefono :

02.58296.300

Contatto
Segreteria
Telefono
02.58296.491
Mail
seconda.divisione@asst-pini-cto.it
Contatto
Segreteria
Mail
seconda.divisione@asst-pini-cto.it
Telefono
02.58296.491